PRAKTYCZNE ĆWICZENIA EWAKUACJI (PSE)

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA EWAKUACJI (PSE)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 109, poz. 719, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych
na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Jak przygotować praktyczne sprawdzenie ewakuacji ?
Skontaktuj się z nami, pomożemy w zaplanowaniu, przeprowadzeniu oraz udokumentowaniu ćwiczeń z zakresu ewakuacji PSE.
Podczas ćwiczeń możemy zaproponować dodatkowe narzędzia ,jak rejestracja obrazu i dźwięku, ankiety, obserwatorzy, sprawdzenie współdziałania urządzeń przeciwpożarowych, kontroli dostępu itp.
Po przeprowadzeniu ćwiczeń i zebraniu wszystkich informacji przygotujemy wyczerpujący raport z wnioskami.

 

miesce zbiórki ewakuacji

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek organizowania szkoleń bhp dla pracowników. Musi także zadbać o bezpieczeństwo w budynku, jak i na poszczególnych stanowiskach pracy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869,2490) właściciel, pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalić sposoby postepowania personelu na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym również szkolenia, mogą przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ww. Ustawie. Dodatkowym obowiązkiem pracodawcy zgodnie z art. 207 §1 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320), pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Logicznym jest fakt, że osoby wyznaczone przez pracodawcę do wykonywania w/w. czynności powinny posiadać odpowiedni zasób wiedzy, którą należy zdobywać podczas szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Nasza firma posiada odpowiednią bazę lokalowa i sprzętową oraz wykwalifikowany personel do przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

IMG 4757IMG 47371

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasz poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treść bloga jest wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzega sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z zawartości nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

 

Jakie szkolenia BHP i dla kogo ?

JAKIE SZKOLENIA BHP I DLA KOGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolenie wstępne:

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktarzu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktarzem ogólnym”

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktarzem stanowiskowym”.

Instruktarz ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyki, studenci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

Szkolenie okresowe:

Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, stanowiska, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

1) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

2) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Firma posiada Certyfikat

Auditor wewnętrzny Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg normy PN-N 18001:2004

Anna, Jacek Seroccy
Ul. Boczna 7
82 – 200 Malbork

Anna Serocka
+48 510 728 501
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Serocki
+48 695 190 881
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bhpppoz-ajseroccy.pl
© all rights reserved